Windenergie in Arnhem?

{

Duurzame initiatieven op het gebied van energievoorziening staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Die belangstelling gaat niet alleen uit van gemeenten, maar steeds vaker ook van particulieren, die bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van hun woning (laten) installeren. Dat heb ik zelf ook laten doen nadat ik over de voordelen en haalbaarheid heb gelezen in de krant Energie made in [Arnhem] over het Future City Festival (begin oktober vorig jaar). Maar meer nog dan door (kleinschalige) particuliere initiatieven, kan juist een gemeente een groot verschil maken als het om duurzame energie gaat. 

Dat verschil maken is mogelijk door eigen initiatieven te ontwikkelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen en een faciliterende rol te vervullen, zoals door subsidieverstrekking of ondersteuning van private initiatieven. In het in 2011 vastgestelde programmaplan “Energie made in [Arnhem]” zijn – zoals de gemeente zelf stelt – ambitieuze energiedoelstellingen opgenomen. De gemeente streeft naar 3% energiebesparing per jaar en 7% duurzame opwekking (wind, biomassa, restwarmte en zon) in 2014. En 2014 is inmiddels minder dan een jaar van ons verwijderd. Gaat dat nog lukken nu er bijvoorbeeld veel weerstand lijkt te zijn tegen de bouw van windturbines op een drietal locaties? En waarom is er weerstand tegen deze schone vorm van energieopwekking?

Op 14 januari a.s. behandelt de Arnhemse gemeenteraad het voorstel “Windenergie in Arnhem!; besluiten om marktinitiatieven te faciliteren”. Daarbij heeft het college drie mogelijke locaties voor ogen, namelijk ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II. Een vierde zoeklocatie, Geitenkamp-Noord is afgevallen na de haalbaarheidsstudie van de KEMA. Uit de bij het raadsvoorstel gevoegde stukken blijkt dat er vanuit diverse kanten nogal wat weerstand bestaat tegen het voorgenomen ‘besluit’ om het oprichten van windturbines te faciliteren, zelfs vanuit de gemeente Westervoort. Die weerstand is gebaseerd op vermindering van het uitzicht (ashoogte turbine is 100 meter), gezondheidsaspecten (geluid, trillingen) en een dalende WOZ-waarde. En, is – zoals het Wijkplatform Malburgen, Immerloo en ’t Duifje – in een inspraakreactie naar voren brengt, de gevolgde procedure niet verkeerd?

Het voorstel dat volgende week maandag aan de orde komt behelst een ‘besluit’ om marktinitiatieven met betrekking tot windenergie te faciliteren. Op zich in juridische zin nog niet een ‘echt’ besluit. Maar misschien wel een besluit dat in de vervolgprocedures (bestemmingsplanherzieningen) tot een nog grotere weerstand zal leiden. Zou het in dit geval niet beter zijn geweest om eerst serieus aandacht te besteden aan de weerstand die door de diverse insprekers naar voren is gebracht? Het zoeken naar en vinden van draagvlak kan een enorme tijdwinst betekenen bij de realisatie van de plannen. Met dit zogenaamde besluit wordt de weerstand echter verschoven naar de vervolgprocedures, hoewel hiervoor door het college in het voorstel wel uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd. Het college onderkent dat het gebrek aan maatschappelijk draagvlak een behoorlijk risico vormt voor de planrealisatie. 

Komen er binnen afzienbare tijd windturbines in Arnhem te staan of niet? Ze zijn hard nodig om 13% van de duurzame energieambitie in te kunnen vullen. Maar gelet op de omstandigheden vrees ik dat ik de turbines in 2014 nog niet langs de Pleijroute en omgeving zien staan. En dat lijkt niet alleen af te hangen van eventuele marktinitiatieven, maar meer van het veronachtzamen van het belang van maatschappelijk draagvlak. Windenergie in Arnhem? Helaas voorlopig nog niet, ben ik bang!

Reacties

1 reactie on "Windenergie in Arnhem?"

  1. windturbines zijn gewoon machines om stroom me te maken. Investeerders worden gelokt als ‘participanten’ om hun geld erin te beleggen om daarmee vervolgens winst te maken. Alsof het product wat uit die molen komt dan met winst zou kunnen worden verkocht, maar dat product wat uit die molen komt, wat is dat nou? Is het één product? Nee, dat is wat veel mensen denken, er komt immers energie uit de molen!

    Twee producten: de ene wordt verkocht als anonieme stroom op basis van de prijs die op de stroombeurs voor de anonieme stroom wordt verhandeld, normaal gesproken ongeveer 5 tot 6 cent per kWh. En dan de verkoop van de zogenaamde oorsprong-bewijzen van dezelfde molen. Die worden apart verhandeld en leveren ongeveer aan waarde 0,2 tot 0,3 cent per kWh via de certificaathandel.

    Dat tweede product wordt gebruikt om voor leveranciers zoals bijvoorbeeld Rijn & IJssel Energie in staat te stellen stroom op de APX (stroombeurs) te kopen voor de afnemers (dat gaat 24/7 alle dagen van het jaar door) en dan evenredig met ingekochte certificaten de ‘anonieme’ stroom te vergroenen zodat ze mogen claimen dat ze windenergie van die ene molen leveren, zelfs als het niet waait (want certificaten kun je zolang bewaren).

    In de praktijk komt het voor dat bilateraal stroom wordt gekocht van kolen of gascentrales om de portefeuille van energievraag voor een langere periode te dekken. Dan is dus precies de bron van de geleverde stroom van te voren al bekend: maar die wordt naar de afnemers natuurlijk niet getoond. Daar zijn immers de certificaten voor die apart worden ingekocht. De certificaten voor Nederlandse wind zijn relatief duur, Noorse waterkracht-certificaten zijn een factor 10 goedkoper.

    Mijn ambitie de certificaten van bronnen in Nederland (bijvoorbeeld een windturbine in Arnhem) via een soort energiebank te koppelen met eindgebruikers (bijvoorbeeld via een openbare account, met de Eusebiuskerk) zou een flinke stap voorwaarts kunnen zijn in de acceptatie van windenergie in Arnhem.

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*