College positief over toekomst Coehoorn Centraal

Paul de Bruijn en Peter Groot

De gemeente heeft initiatiefnemers van Coehoorn Centraal, Peter Groot en Paul de Bruijn, laten weten de ontwikkelingen in Coehoorn als positief voor de wijk en de stad te beschouwen. Het college van B&W bereidt een brief voor aan de gemeenteraad waarin zij zal aangeven hoe zij de toekomst ziet.

Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem zijn sinds september in gesprek over Coehoorn na 2018, het jaar waarin het experimentele project Coehoorn Centraal afloopt. De reden voor deze vroegtijdige oriëntatie op de toekomst is dat de ondernemers die in het project werkzaam zijn en de partijen die in of met Coehoorn samenwerken, hun verdere plannen aanhouden in afwachting van de toekomst van het project.

De aanleiding
De Arnhemse gemeenteraad heeft op 25 maart 2013 het experiment “Creatieve wijk Coehoorn” mogelijk gemaakt door het aannemen van een motie. Op donderdag 27 juni 2013 overhandigde wethouder Gerrie Elfrink de sleutels van het pand Coehoornstraat 33-35 aan Paul de Bruijn en Peter Groot, de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal.
De bedoeling van de gemeenteraad was om Coehoorn vooruitlopend op de ontwikkeling van het toenmalige Rijnbooggebied te laten ontwikkelen tot een creatieve wijk door (tijdelijk) hergebruik van bestaande panden en het vergroten van de regelruimte.

Bij de eerdergenoemde motie werd het Coehoorngebied voor vijf jaar aangewezen als creatieve wijk. Daarbij zijn leegstaande panden in het bezit van de gemeente tegen basishuur beschikbaar gesteld en is er een stichting van relevante partijen opgericht voor het bestuur en beheer van de creatieve wijk binnen voor de gemeente relevante kaders.

De periode van vijf jaar loopt na volgend jaar (1 september 2018) ten einde, maar om duidelijkheid te krijgen voor de toekomst van de in het gebied gevestigde ondernemers, heeft de Stichting Coehoorn Centraal aan de gemeente Arnhem gevraagd om nu al duidelijkheid te verschaffen over een mogelijke voortzetting van het experiment.

Dat die magneetwerking is geslaagd blijkt wel uit de cijfers die initiatiefnemer Paul de Bruijn medio dit jaar noemde. In het gebied zijn 90 ondernemingen actief met een jaaromzet (2015) van ruim € 5,6 miljoen en een verwachte doorgroei naar € 7,8 voor dit jaar. De Bruijn vreest echter dat de gemeente zou kunnen kiezen voor sloop en nieuwbouw om meer rendement uit het gebied te kunnen halen.

Maar door de termijn van vijf jaar, waarvan het einde nu in zicht begint te komen, worden verdere ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met de Radboud Universiteit sterk ingeperkt. Voor De Bruijn en de Stichting Coehoorn Centraal is het wenselijk om het experiment voor onbepaalde tijd verder te kunnen zetten waarbij Arnhem zich als creatieve stad kan profileren.

De toekomst
Gemeente en initiatiefnemers zijn het er over eens dat een vorm van doorontwikkeling wenselijk is. Daarover zijn in de afgelopen maanden verkennende gesprekken geweest, maar hebben nog niet tot een definitief gezamenlijk beeld geleid.

Knelpunt is hoe de maatschappelijke en toekomstige economische opbrengsten zich laten omzetten naar concrete waarde van het in het project gebruikte, door de stichting gehuurde, gemeentelijke panden. De gemeente is zich ervan bewust dat de aantrekkende markt voor vastgoed een alternatieve ontwikkeling steeds meer onder druk zet. Daarnaast wordt het nadenken over dit type initiatief ook belemmerd door de fragmentatie van de diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Een integrale afweging van de waarde van het project is daardoor nauwelijks mogelijk.

Gemeente en Coehoorn Centraal willen voor het eind van dit jaar met een gezamenlijke aanpak naar buiten treden.

Op Arnhem-Direct verscheen eerder het volgende artikel over de toekomst van Coehoorn Centraal:

Blijft ‘Coehoorn Centraal’ magneet voor creatief Arnhem?

Reacties

Geef een reactie on "College positief over toekomst Coehoorn Centraal"

Geef een reactie

Je mailadres wordt niet gepubliceerd.


*