‘In Arnhem nog nooit gebeurd dat wethouder bewust niet op kwam dagen, maar zand erover’

De behandeling van de tekorten op het sociaal domein in de Arnhemse gemeenteraad begon deze week met de ophef die in de voorgaande week ontstaan was rondom de afwezigheid van wethouder financiën Ronald Paping. SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink had om zijn aanwezigheid bij het debat verzocht maar Paping besloot niet op dit verzoek in te gaan.

Door Huibert Veth

Verzoek Elfrink

Daags voor de bewuste raadsvergadering stuurt Elfrink de volgende e-mail naar de griffier: “Morgen staat de raadsbrief over de tekortschietende begroting van het sociaal domein geagendeerd. Omdat het hier gaat om de financiële huishouding van de gemeente, risico-analyse en begroting en de relatie tussen de raadsbrief en de MJPB (meerjarenbegroting) en de uitspraken die namens het college door de portefeuillehouder financiën zijn gedaan heeft de SP-fractie behoefte aan het stellen van vragen aan de portefeuillehouder financiën. Wij verzoeken nadrukkelijk de portefeuillehouder financiën te nodigen bij de behandeling aanwezig te zijn.”

Elfrink kreeg als antwoord via de griffie: “Ik heb vernomen dat wethouder Paping morgen niet aanwezig zal zijn bij de vergadering betreffende de agendering tekorten sociaal domein.”

Elfrink reageert nog: “Ik vind dit ongehoord. Zeker omdat ik specifieke vragen heb voor de wethouder financiën die namens het college en benoemd door de raad belast is met het toezicht op de financiën. Heeft de wethouder nog de (ik neem aan zeer dringende reden) voor zijn afwezigheid gegeven? Of is dit zonder opgaaf van reden?”

Integrale verantwoordelijkheid

Geconstateerd kan worden dat Paping er toch voor gekozen heeft niet aanwezig te zijn. Aan het begin van de raadsvergadering van afgelopen week geeft Paping aan geen behoefte te hebben aan een uitvoerige discussie over dit onderwerp. Paping: “We hebben in het college besproken dat het college vertegenwoordigd zou worden door de twee vakwethouders (Roeland van der Zee en Hans de Vroome). Die zijn integraal verantwoordelijk en het college spreekt met één mond. Dat is de reden dat ik vorige week niet aanwezig was.” Elfink: “Er is inderdaad een integrale verantwoordelijkheid maar er is ook een individuele verantwoordelijkheid.”

Gemeentewet

Elfrink lijkt hierin de gemeentewet aan zijn zijde te hebben. In artikel 169 van deze wet zijn de volgende zinsneden opgenomen ‘het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur’, en ook ‘zij (het college) geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen’.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met Paping, Elfrink en fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66).

‘Als de raad mij vraagt, dan ben ik daar’

Paping: “Wij hebben vorige week dinsdag in het college besproken wie ons zou vertegenwoordigen. Daar hebben we besloten dat de twee vakwethouders prima in staat zijn om integraal alle vragen te beantwoorden. Dat hebben ze ook goed gedaan denk ik. Als de raad mij vraagt om verantwoording af te leggen dan ben ik daar uiteraard altijd toe bereid en daarom ben ik hier vanavond ook.”

‘Hij kon zien dat we hem nodig hadden’

Elfrink: “Ik vond het heel opmerkelijk en volgens mij is het ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Arnhem dat de wethouder op verzoek van een raadslid heel bewust niet kwam opdagen. Later bleek ook nog dat de wethouder het debat wel had zitten volgen op zijn werkkamer en daar alle verwarring heeft aanschouwd. Toch besloot hij toen nog steeds niet om wel naar de gemeenteraad te komen terwijl hij kon zien dat we hem ook daadwerkelijk nodig hadden. Ik was enorm verbaasd dat hij niet kwam en kon het haast niet geloven. Hij had het vooraf wel aangekondigd maar ik dacht dat hij me zat te stangen en uiteindelijk wel zou komen. Het college heeft wel gezegd dat het nooit meer gebeurt dus dan is het ook klaar, zand erover.”

Andeweg: “Ik denk dat als elk willekeurig raadslid vraagt of een wethouder een toelichting wil geven in de raadszaal dat daar gehoor aan gegeven moet worden. Een raadslid heeft daar vaak een specifieke reden voor.”

In het vervolg van de vergadering kon ook het politiek inhoudelijke debat hervat worden. Zie ook hiervoor enkele reacties in het volgende beeldverslag van RTV Arnhem.

Bron: RTV Arnhem

Reacties