Voldoende handtekeningen voor referendumverzoek diftar, maar SP is te laat

De SP wil graag een referendum over diftar in Arnhem. Om die reden heeft de partij afgelopen weken handtekeningen ingezameld onder de bevolking voor een referendumverzoek. De handtekeningenlijsten werden vanochtend door de SP ingeleverd bij de gemeente. Volgens de referendumverordening van de gemeente Arnhem is dat te laat.

Voor een lokaal (raadgevend) referendum moeten in Arnhem 750 handtekeningen worden ingezameld voor een eerste aanvraag. Wanneer dat verzoek wordt goedgekeurd moeten daarna 3.000 handtekeningen op het stadhuis worden ingezameld om een referendum mogelijk te maken. Die eerste aanvraag met 750 handtekeningen moet uiterlijk drie dagen voor de agendering van het referendum-onderwerp gedaan zijn.

Het initiatiefvoorstel om te stoppen met diftar, ook van de SP, staat voor komende woensdag op de agenda van de gemeenteraad. De SP wil dat de gemeente terugkeert naar de oude situatie, waarbij de containers te openen zijn zonder afvalpas en inwoners van Arnhem jaarlijks een vast tarief betalen voor hun afval via de afvalstoffenheffing.

Omdat het initiatiefvoorstel van de SP woensdag behandeld wordt, betekent dit dat de SP uiterlijk afgelopen vrijdag de handtekeningen had moeten inleveren voor een inleidend referendumverzoek.

“Het verzoek moet bij de voorzitter van de raad worden ingediend tenminste drie werkdagen voor de vergadering vaan de raad waarvoor het voorgenomen besluit is geagendeerd”, staat in de referendumverordening.
De SP is dus te laat met het indienen van de handtekeningen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het referendum dat de SP graag wil er niet komt.

Grijs gebied
“Het is een beetje grijs gebied”, erkent Jozef Kersten van de griffie. “De termijn van drie dagen is bedoeld om de mensen van de burgerlijke stand voldoende tijd te geven om alle ingediende handtekeningen te controleren. Nu de handtekeningen te laat zijn ingeleverd weet ik niet zeker of dat gaat lukken, maar ik verwacht van wel.”

Zelfs wanneer er voor aanvang van de raadsvergadering van woensdag een gecontroleerde lijst met handtekeningen ligt, is er een mogelijkheid dat de referendumaanvraag van de SP wordt afgewezen.

“Er staat geen sanctie op het te laat inleveren van de handtekeningenlijst”, vertelt Jozef Kersten. “Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die besluit of de aanvraag wel of niet in orde is. Dat het een onderwerp is dat referendabel is, daarover bestaat geen discussie. Maar of de gemeenteraad vindt dat de handtekeningen op tijd hadden moeten worden ingeleverd, durf ik niet met absolute zekerheid te zeggen.”

Komende woensdag tijdens de raadsvergadering zal duidelijk worden of het referendumverzoek van de SP legitiem is. Daarna heeft de SP volgens de referendumverordening zes weken de tijd om 3.000 Arnhemmers zover te krijgen om naar het stadhuis te gaan om daar een referendumaanvraag te tekenen. Pas dan komt er een referendum over diftar.

Bijzondere positie
De SP heeft zachtgezegd een bijzondere positie in het debat over diftar.
Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in maart 2017 tot het invoeren van diftar. Gerrie Elfrink steunde als wethouder de invoering van diftar, vaak in felle bewoordingen in het debat met tegenstanders.

Net als nu was een deel van de gemeenteraad destijds mordicus tegen de invoering van betalen per vuilniszak restafval. De SP stemde in 2017 echter vóór invoering van diftar. Zonder de acht stemmen van de toenmalige SP-fractie, was er geen meerderheid voor diftar geweest in de gemeenteraad.

Reacties