Plan voor Stadsblokken Meinerswijk positief beoordeeld door Raad van State

KondorWessels Projecten is blij dat de Raad van State op 29 maart jl. alle beroepen tegen het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk ongegrond heeft verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan, dat eind 2020 door de gemeenteraad Arnhem was vastgesteld, onherroepelijk geworden. Dit maakt herontwikkeling van het gebied Stadsblokken Meinerswijk mogelijk: de ontwikkeling van maximaal 430 woningen dat hand in hand gaat met de realisatie van natuur, cultuur en recreatie.

Secuur proces

Voor het beroep, dat onder meer betrekking had op de waterveiligheid van het gebied, heeft de Raad van State advies gevraagd aan de stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB). Dit advies was eind 2021 gereed maar werd door bezwaarmakers verworpen. De huidige uitspraak van de Raad van State wijst ook deze verwerping af: “Naar het oordeel van de Afdeling stelt het college terecht dat met het creëren van ruimte voor de rivier dwingende redenen van groot openbaar belang zijn gediend. Daarbij gaat het in het bijzonder om belangen van volksgezondheid en openbare veiligheid.”

KondorWessels Projecten (KWP) waardeert het dat dit proces secuur is doorlopen en dat uit de onderbouwing blijkt dat de beroepen ongegrond zijn. Roy Hasselerharm (KWP): “Sinds de jaren ’80 zijn er plannen gemaakt voor dit bijzondere gebied. We zijn blij dat de Raad van State bevestigt dat het gebied door de plannen veiliger zal worden. We hebben in onze plannen de natuur steeds op de eerste plaats gezet. Nu dit plan is goedgekeurd, kan er eindelijk gestart worden met de ontwikkeling van het gebied, waardoor we straks de natuur terug kunnen geven aan de bevolking van Arnhem en omgeving.”

Start ontwikkeling

Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan er begonnen worden met de concrete invulling van de plannen. De eerste schetsen voor de gebouwen rondom de ASM Haven staan inmiddels op papier. KWP gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Roy Nijenhuis (KWP): “In alle stappen van het tot nu gevoerde proces was het voor ons essentieel om iedereen te betrekken. We hebben ons op veel meer gericht dan alleen op wonen, maar ook op natuur en cultuur. We hebben gesproken met voor- en tegenstanders, omdat onze voorstellen daar steeds beter van worden. Die integrale aanpak toont nu haar meerwaarde. In de verdere uitwerking van de plannen, zullen we onverminderd op deze wijze met iedereen samenwerken.”

Er is veel steun in de gemeente voor de plannen voor ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk naar een gebied met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Bij een referendum in 2016 sprak een ruime meerderheid (65%) van de Arnhemmers zich positief uit over de plannen. Naast het groene karakter van Stadsblokken Meinerswijk heeft Arnhem met dit gebied straks een nieuwe cultureel bruisende plek. Een drijvend podium in de ASM Haven, een park aan de voet van de John Frostbrug met ruimte voor culturele evenementen en bijzondere gebouwen die beschikbaar komen voor cultureel-maatschappelijke functies. Het is een oplossing voor de huidige verwaarloosde, vervuilde en onveilige plekken zoals het industriële bedrijventerrein Meinerswijk en Stadsblokken met haar oude havens. De bebouwing in het plan is voor alle doelgroepen: sociale huur, betaalbare koop, middeldure en dure koop en huur.

Overdracht gronden voor natuur

KondorWessels Projecten was aanvankelijk de grootste grondeigenaar van het gebied, maar heeft de natuurgronden (70 ha) in 2018 aan de gemeente geschonken. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal binnenkort nog eens 56 ha aan gronden overgedragen worden aan de gemeente. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied, pal voor het centrum van de stad. Bebouwing zal uiteindelijk minder dan 1% van het totale gebied beslaan.

Deze overdracht levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk, een enorme afname van de stikstofuitstoot én Arnhem krijgt er een stadspark bij.

Voor meer informatie, kijk op StadsblokkenMeinerswijk.nl

Reacties