Nieuwe verkeersagenda voor Arnhem

Arnhem gaat het komend jaar een nieuwe Verkeersagenda opstellen. Hierin komt te staan hoe we de stad bereikbaar én leefbaar houden gelet op de verkeersontwikkelingen tot 2020. Naast professionele deskundigheid worden ook burgers via een digitaal panel (via internet vanaf februari 2009) bij de opstelling van de agenda betrokken. De agenda strekt zich uit tot 2015.

Arnhem is in vergelijking met andere steden nog steeds een goed bereikbare stad. Wel neemt de verkeersdruk toe op de centrumring, hoofdontsluitingswegen en de aantakkingen op de rijks- en provinciale wegen. Hierdoor komt de bereikbaarheid van werklocaties, woongebieden en de (centrum)voorzieningen verder onder druk te staan.

Landelijk wordt op de groeiende vervoersvraag ingespeeld door bijvoorbeeld openbaar vervoer te stimuleren en rekeningrijden in te voeren. Het rechtstreeks belasten van gereden kilometers gaat echter gepaard met een daling van de aanschafprijs van auto’s, waardoor de parkeerdruk weer toeneemt. Verkeersstromen veranderen door bouwplannen die worden uitgevoerd en er wordt beter dan voorheen gekeken naar de effecten van het verkeer op het milieu.

Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en het maatschappelijke middenveld maar ook geïnteresseerde burgers zullen betrokken worden bij het in kaart brengen van knelpunten in de hoofdverbindingen van de stad en het bedenken van oplossingen daarvoor. En dan gaat het zowel om knelpunten voor automobilisten en fietsers als het openbaar vervoer.

De mogelijke oplossingsrichtingen moeten daarbij naadloos aansluiten op andere ambities van de stad, zoals vastgelegd in programma’s als Aantrekkelijke Centrumstad, Verbeteren woon- en leefomgeving, Participatie en Werk en Zorgzame stad. De Verkeersagenda zal dan ook een integrale aanpak kennen: alle relevante disciplines denken en praten mee.

De Verkeersagenda zal eind 2009 gereed zijn.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuwe verkeersagenda voor Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*