WMO Arnhem: in 2010 nog meer nadruk op welzijn

Intensievere samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, verdere verschuiving van zorg naar welzijn, vruchtbare verbanden tussen bestaande wettelijke regelingen en veel aandacht voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers: dat zijn enkele Wmo-actiepunten die in 2010 door de gemeente Arnhem worden uitgevoerd. Verder gaat de gemeente de voorzieningen op wijkniveau verder uitbouwen. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat de wijk het niveau is waarop mensen moeten kunnen meedoen. De genoemde acties komen uit het Jaarplan Wmo 2010. Dit is een jaarlijkse uitwerking van het meerjarenbeleidsplan waarin de grote lijnen voor de uitvoering van de Wmo in Arnhem staan.

Door meer in te zetten op informele, preventieve en collectieve voorzieningen vermindert de vraag naar individuele voorzieningen. Dat gegeven heeft bij de opstelling van het jaarplan een belangrijke rol gespeeld.

Kansen benutten
Verantwoordelijk wethouder Barth van Eeten: “Meedoen in de samenleving heeft niet alleen met betaald werk te maken. Zinvol vrijwilligerswerk kan veel betekenis geven aan iemands leven. Dat kan een groot verschil maken in de mate van welzijn die iemand ervaart. De kans dat iemand de stap naar betaald werk maakt wordt dan groter. Met die wetenschap is het logisch dat we als gemeente verbindingen gaan zoeken tussen de verschillende wettelijke regelingen zoals de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en Wet investeren Jongeren. Mensen met een uitkering kunnen dan bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of georganiseerde activiteiten kleine stapjes op de participatieladder maken. We moeten goed kijken wat iemand kan en/of nodig heeft”.

Voortborduren
Voor een groot deel is het in 2010 een kwestie van voorborduren op datgene wat is ingezet in 2009. Om verder vorm te geven aan de Wmo op wijkniveau wordt in 2010 geëxperimenteerd met vraaggerichte ketendienstverlening. Dat wil zeggen dat in de keten van zorg en welzijn wordt samengewerkt op wijkniveau, waarbij één thuiszorgaanbieder alle aanvragen co√∂rdineert. Arnhem neemt ook deel aan het proefproject ‘de Kanteling’ waarbij de nadruk ligt op vraaggerichte zorg en ondersteuning. Verder is het de bedoeling dat er in 2010 ook Wmo startpunten worden geopend in Presikhaaf en Kronenburg. In Malburgen en op de Geitenkamp bestaan deze startpunten al. In 2010 wordt bovendien de visie Hart van de wijk verder uitgewerkt.

Deze voorziet in wijkanalyses die aantonen welke basisvoorzieningen er in de wijk moeten zijn en of er aanvullend nog maatwerk nodig is. Het Wmo-innovatiefonds krijgt een vervolg in 2010. Dit fonds heeft succesvolle projecten opgeleverd die onder andere de sociale communicatie in wijken bevorderen en mensen stimuleren om actief te worden in de wijk.

En verder
Samen met betrokken partijen wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te zorgen dat mensen die sinds 1 januari geen AWBZ-vergoeding meer krijgen voor begeleiding, niet vereenzamen of buiten de samenleving komen te staan. Daarbij wordt eerst gekeken of er oplossingen zijn in de eigen omgeving van die persoon.

Verder wordt in 2010 het vrijwilligersbeleid onder de loep genomen. De nadruk ligt op belonen en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door de regeling voor onkostenvergoedingen inzichtelijk te maken of door het organiseren van respijtzorg voor de mantelzorger. Ook probeert de gemeente mensen met een beperking te stimuleren om binnen hun mogelijkheden zinvol vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligersbeleid wordt door de gemeente zoveel mogelijk wijkgericht aangepakt zodat onder andere samenwerking en bundeling van krachten mogelijk worden.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "WMO Arnhem: in 2010 nog meer nadruk op welzijn"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*