Manifest: waarom er geen Kunstencluster moet komen in Arnhem

{

<p>Vijftien betrokken Arnhemmers keren zich tegen het Kunstencluster met onderstaand manifest. Zij roepen ondermeer op tot een referendum zodat de Arnhemse bevolking zich ook uit kan spreken over dit plan. Het manifest: </p>

<p>1. Drastische bezuinigingen en extra uitgaven<br />
Het is niet verantwoord dat de gemeente enerzijds drastische bezuinigingen op diverse terreinen doorvoert en anderzijds veel extra geld ( € 4 miljoen per jaar gedurende 40 jaar)  gaat besteden aan de bouw van een omstreden kunstencomplex. De financiële tegenvallers en de bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. </p>

<p>Ten aanzien van de recente <a href="http://www.rijnboog.nl/upload/file/documenten/2760Haalbaarheidsrapportage_Kunstencluster.pdf" target="_blank">Haalbaarheidsrapportage Kunstencluster (pdf)</a> stellen wij het volgende:</p>
<p>2. Financieel niet sluitend<br />
De financiële onderbouwing is opvallend summier en er zitten diverse veronderstellingen in. Zo wordt b.v. gerekend op € 2,5 miljoen aan sponsoring. Dat lijkt ons irreëel in de huidige tijd. De opbrengst van de vertreklocaties wordt nu op basis van een taxatie van 2010 gesteld op € 4,55 miljoen. In 2007 was dat € 3 miljoen. En nadien is nota bene de vastgoedcrisis uitgebroken.  Ook erkent het college dat er nog geen perspectief is op dekking van additionele inhoudelijke programmering. </p>

<p>3. Kapitaalvernietiging<br />
De zaak van een nieuw kunstencomplex en de alternatieven daarvan dient ook integraal stedenbouwkundig te worden afgewogen. Ten aanzien van het scenario “renoveren van de bestaande gebouwen” wordt onder meer gesteld “het huidige museumgebouw doet weinig voor de omgeving” en “de schouwburg is met de rug naar de binnenstad gekeerd”. Dat zijn onzinargumenten. Het (onlangs voor € 10 miljoen gerenoveerde) museumgebouw heeft een prachtige uitstraling op die plek en is op loopafstand van Arnhem Centraal gelegen. De schouwburg is stedenbouwkundig perfect gesitueerd aan de singel. Sloop van dit gebouw is onverantwoord. </p>

<p>4. Gebrek aan draagvlak<br />
De directies van de drie betrokken instellingen zijn tegen het kunstenclustergebouw. Zij stellen: “Doordat het ambitieniveau binnen het kunstencluster financieel niet haalbaar is, heeft het de voorkeur mogelijkheden te verkennen die binnen de huidige locaties opgelost kunnen worden”. Zowel voor het museum als voor de schouwburg zien zij mogelijkheden. Het is duidelijk dat het draagvlak voor deze plannen ontbreekt bij de belanghebbenden.</p>

<p>5. Bestuurlijke arrogantie<br />
Het verzoek van de directies om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de huidige accommodaties aan te passen aan de actuele eisen of een tweepartijen scenario te verkennen wordt door het college afgewezen met de simpele stelling “dat dit pas echt een omkering van doel en middel zou zijn”. Dit lijkt op een vorm van bestuurlijke arrogantie. </p>

<p>6. Geen gemeentelijke kerntaak<br />
Het filmhuis heeft drie moderne zalen in een bij een filmhuis horend karakteristiek pand. Wij zien het niet als een gemeentelijke taak om, mede gezien de op stapel staand megabioscopen in Elst en nota bene in het Arnhemse stationsgebied, een nieuw filmhuis te bouwen met 5 zalen.</p>

<p>7. Arnhem wacht niet op een clusterdrama<br />
Bij de planning van de voortgang wordt nergens gesproken over het bestemmingsplan. De procedure daarvan kan belangrijke vertraging en aanzienlijke verhoging van kosten met zich mee brengen. Ook is er een kans dat de Raad van State het bestemmingsplan afkeurt, waardoor het plan niet mag worden uitgevoerd. Kortom, na het havendrama geen kunstenclusterdrama.</p>

<p>Wij stellen verder:</p>

<p>8. Enorm financieel risico en te veel geld naar <a href="http://www.arnhem-direct.nl/berichten/20120503_kiezen_voor_mensen_en_niet_voor_een_cultuurcluster" target="_blank">stenen</a> (gebouwen)<br />
De bouw van een kunstencomplex is als zodanig een enorm financieel risico. Daarbij komt ook nog de vraag hoeveel extra geld beschikbaar moet worden gesteld voor programmering. Dan gaat er nog meer geld naar de sector Cultuur ten koste van andere voorzieningen.</p>

<p>9.Draagvlak en referendum<br />
Het draagvlak voor de plannen is labiel. De directies zien er volgens de huidige plannen geen voordelen in. Vanuit de Raad horen we ook veel kritische kanttekeningen. Wij verwachten dat de Arnhemse kiezers ook voor het overgrote deel tegen deze plannen zijn. Daarom pleiten wij voor een referendum hierover op 12 september a.s.</p>

<p>10. Renovatie en uitbreiding bestaande gebouwen is een beter alternatief<br />
Onderzoek van het alternatief renovatie en uitbreiding bestaande gebouwen is absoluut noodzakelijk zeker ook i.v.m. de risico’s in het kader van het bestemmingsplan. Bij dat alternatief is er geen sprake van vergroting van de Arnhemse leegstandsproblematiek door de vrijkomende huidige cultuurgebouwen, Er is geen extra parkeergarage nodig en geen heikele verkeersproblematiek in de Weerdjesstraat. De plannen moeten niet alleen uit cultureel oogpunt maar ook stedenbouwkundig verantwoord zijn. In financiële zin kunnen investeringen alsdan goed gefaseerd worden. Het Rijnbooggebied kan zeker wel een levendig gebied worden zonder levendige functies elders weg te halen. Bij de ontwikkeling van het Rijnbooggebied zou aansluiting gezocht dienen te worden bij het historisch karakter van de binnenstad met dito uitstraling en schaalgrootte. Nadruk zal moeten liggen op wonen. Er is immers geen behoefte aan winkels, horeca en kunstencluster. Sterker nog, voor de toekomst neemt de behoefte aan deze functies in Arnhem enkel nog maar verder af.</p>

<p>Ondertekenaars:<br />
1. Klara van den Berg, oud-fractievoorzitter VVD<br />
2. Jan Berkelder, oud-fractievoorzitter GroenLinks<br />
3. Peter Berns, Initiatiefgroep Cultuurmanifest 2009<br />
4. Harry Bod, oud-voorzitter Stadsschoon<br />
5. Kees Crone, zelfstandig journalist en publicist<br />
6. Piet van Dijk, oud-fractievoorzitter ChristenUnie<br />
7. Herman Hofman, oud-gemeentesecretaris<br />
8. Dokus Kamevaar, oud-raadslid VVD<br />
9. Edwin Kemers, financieel adviseur PlannersDesk (en sponsor Velperboest)<br />
10. Bob Roelofs, oud-fractievoorzitter D66<br />
11. Frits Roelofs, oud-docent Thomas a Kempiscollege<br />
12. Bert Slingenberg, oud-wethouder<br />
13. Jan van der Sloot, oud-directeur Rijnhal<br />
14. Jan Vierdag, oud-fractievoorzitter CDA<br />
15. Dick Tiemens, oud-fractievoorzitter PVDA</p>

<p>Stemt u ook in met dit manifest: stuur dan een mail naar bajroelofs@telfort.nl</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Manifest: waarom er geen Kunstencluster moet komen in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*