Vergunning aanleg buitenterrein voormalig Jacobiberg verleend

Voormalig popcentrum Jacobiberg in Park Klarenbeel © bnkarnhem.nl

Tot verbijstering van veel Arnhemmers heeft de gemeente alsnog een vergunning verleend voor het ophogen en uitbreiden van het buitenterrein bij de voormalige Jacobiberg (dat inmiddels is ingericht als kinderdagverblijf).

Ingezonden door Robert Hogeling, bewoner Thomas a Kempislaan

Historie:

In 2017 kreeg Het Elfenbosch toestemming om de Jacobiberg – bij velen bekend als muziekcentrum – inpandig te verbouwen tot kinderdagverblijf. De Jacobiberg is gelegen op de laatste heuvel van park Klarenbeek in de hoek van de Hommelseweg/Thomas a Kempislaan.

In een tweetal gesprekken in januari en juni 2018 tussen de eigenaar, architect en een aantal omwonenden is benadrukt dat de Jacobiberg zou worden ingericht met respect voor het park en met handhaving van het groen. Nadat de verbouwing klaar was, is men in juni gestart met het aanpassen van het omliggende terrein. Er werd- onder anderen – een betonnen  keermuur aangelegd van 1,80 meter hoogte en 28 meter lang, met daarop een houten berging van 4 x 4 meter en 2,50 meter hoog.

Omgevingsvergunning en zienswijze

Aanwonenden en wandelaars reageerden geschrokken op deze activiteiten en meldden dit bij de gemeente (Omgevingsdienst Arnhem en Omstreken, ODRA). Snel bleek dat voor de aanleg hiervan een vergunning vereist was. Deze vergunning was er niet en het werk werd stilgelegd. Het Elfenbosch is tevens gesommeerd om een Omgevingsvergunning aan te vragen. Deze werd op 21 augustus 2018 ingediend.

Op deze aanvraag is door ongeveer 60 tot 65 personen gereageerd via het indienen van een zienswijze. De strekking van deze zienswijze is globaal:

 1. De Jacobiberg is gelegen in park Klarenbeek en maakt onderdeel uit van de Groene Wig zoals door de gemeente benoemd. Dit houdt in dat het landschappelijk karakter dient te worden gehandhaafd;
 2. De aanvraag is op alle punten in strijd met het geldende Bestemmingsplan;
 3. Het natuurlijk talud is opgehoogd en wordt door een betonwand gescheiden van de openbare weg waardoor de natuurlijke overgang naar het gebouw geheel verdwijnt. Bovenop deze betonmuur komt ook nog een gaashek van 1,20 meter hoogte;
 4. De betonmuur is gesitueerd op het openbaar gebied en niet op eigen erf;
 5. Er komt en houten berging van 4 x 4 meter op de hoek van de openbare weg en de tuin van woning Thomas a Kempislaan 11-13. Ter plekke reikt de bebouwing dus tot ruim 4 meter boven het huidige niveau;
 6. Het totale terrein wordt verhard, waardoor verstening van dit deel van het park plaats vindt;
 7. De betonmuren, de verstening van het terrein en de bergingen zijn in strijd met het Bestemmingsplan, het Groenplan/structuurvisie van de gemeente Arnhem
 8. De aangevraagde parkeerplaatsen nemen ruimtelijk beslag in het park;
 9. Aan de noordzijde wordt een stuk openbaar terrein toegevoegd aan het kinderdagverblijf en rondom voorzien van een gaashek;
 10. In de openbare weg is riolering aangelegd, waardoor boomwortels zijn beschadigd en natuurlijk groen is verwijderd;
 11. De overloop van het stenen terras mondt via een open buis uit op openbaar gebied, waardoor dit deel van de weg onbegaanbaar wordt bij regen.

Verrast

Nadat het besluit over deze aanvraag twee keer is uitgesteld, werden de indieners van een zienswijze op of rond 21 december verrast door een uitspraak van de gemeente Arnhem. Hoewel wordt aangegeven dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en regels omtrent ruimtelijk groen, verleent de gemeente toestemming op alle aangevraagde onderwerpen.

Veel indieners van een zienswijze zullen dan ook een bezwaarschrift indienen, mede omdat een aantal punten niet door de Gemeente worden beargumenteerd. Tevens stoort het dat er zelfs toestemming wordt verleend om op openbaar gebied in een park betonnen keermuren aan te leggen.

Het gevoel bij velen is als volgt te verwoorden: Het lijkt dat men goedkeurt wat eerst illegaal is aangebracht. Als dit gehandhaafd blijft, zal dit eveneens voor geheel Arnhem verre gevolgen hebben voor plannen die tot aan de erfscheiding met openbaar gebied zullen worden ingediend.

Onbegrijpelijk is ook dat wéér een plan in park Klarenbeek goedkeuring lijkt te krijgen met veronachtzaming van al hetgeen dit park zo kenmerkt.

Ook Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. houdt zich met dit dossier bezig.

Reacties