Arnhem klimt op lijst van aantrekkelijke grote steden

Onder de 50 grootste steden is Arnhem tien plaatsen geklommen op de lijst van gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leef- en sociaal-economisch klimaat. Van een benedengemiddelde stad is Arnhem in enkele jaren tijd (2006-2009) een gemiddelde tot bovengemiddelde stad geworden.

Naar deze positieve ontwikkeling van Arnhem verwijzen burgemeester en wethouders in hun weergave van de resultaten van vier jaar beleid: het coalitieakkoord 2006-2010 ‘Iedereen doet mee’ (pdf). Het college verklaart, wat er van dit akkoord wel of niet is uitgevoerd. Veruit de meeste wensen zijn waargemaakt. B en W tekenen daarbij aan, dat het positieve resultaat óók is bereikt dankzij de gunstige economisch tijd (tot het begin van de economische recessie). In deze tijd van recessie zal het grote inspanning kosten om de vooruitgang vast te houden.

Het coalitieakkoord omvat vier stadsprogramma’s: participatie en werk, worgzame stad, woon- en leefomgeving en aantrekkelijke centrumstad. Burgemeester en wethouders verklaren in feiten en cijfers welke resultaten per stadsprogramma zijn geboekt.

Participatie en werk
Het aantal banen is sinds 2005 sterk gegroeid, met 5.000 arbeidsplaatsen. Arnhem behoudt daarmee haar positie als banenmotor. Landelijk bezet Arnhem de zevende plaats onder de steden met de grootste ‘baandichtheid’: het aantal banen in verhouding tot de omvang van de beroepsbevolking. De waardering van het ondernemingsklimaat is toegenomen.

Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald, maar het kost nu grote inspanning om evenveel schoolverlaters weer naar school of aan het werk te krijgen als vier jaar geleden. Het aantal jeugdwerklozen en andere werkzoekenden (zonder baan) is fors afgenomen, evenals het aantal mensen met een (langdurige) bijstandsuitkering. Desondanks is het aantal mensen in de bijstand nog steeds erg hoog: Arnhem is de stad met het – afgemeten aan de beroepsbevolking – op vier na grootste aantal bijstandsuitkeringen.

De training, begeleiding en ondersteuning van werkzoekenden op weg naar werk of deelname aan de maatschappij, is succesvol: meer dan 1.600 mensen hebben een werktraining gevolgd of werken in een ondersteunde baan.

1.700 mensen hebben het traject voor hun inburgering gevolgd. De spreiding over de stad van inwoners van niet-westerse afkomst is verbeterd.

De gemeente heeft het armoedebeleid verruimd, onder meer om de deelname van kinderen aan het sport- en culturele leven te vergroten.

Zorgzame stad
‘Méér welzijn, minder zorg’. De Wet maatschappelijke ondersteuning werkt: de gebruikers geven gemiddeld een 7¬Ω voor de hulp bij het huishouden en de gehandicaptenvoorzieningen.

Het jeugdbeleid heeft een push gekregen met de gerealiseerde komst van brede scholen en multifunctionele centra en de aanstaande opening van twee Centra voor Jeugd en Gezin.

De zorgverlening aan onvrijwillig daklozen en verslaafden is verbeterd. Het aantal verslaafden dat nu een behandeling krijgt van de ambulante zorg is met de helft toegenomen.

In de stad en regio zijn begeleide woonplekken tot stand gebracht voor de opvang van vrouwen en het tijdelijk huisverbod wordt opgelegd aan geweldplegers tegenover gezinsgenoten.

Woon- en leefomgeving
In dit en de afgelopen jaren heeft Arnhem gemiddeld 1.000 woningen per jaar gebouwd: naar verhouding méér betaaalbare woningen en méér koopwoningen. Het aandeel koopwoningen is intussen gegroeid naar 42%. Starters krijgen meer kans op de woningmarkt met een speciale lening.

In het programma Buiten Gewoon Beter is het oppervlak openbare ruimte in de wijken, dat aan de kwaliteitseisen voldoet, verdubbeld. De uitvoering van BGB voor heel de stad zal overigens langer gaan duren: niet tot 2016, maar tot 2019. BGB loopt nu beter samen op met de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan.

Het gebruik van de fiets om naar de binnenstad te gaan, is sterk toegenomen; de waardering van fietsers en openbaar vervoerreizigers voor de bereikbaarheid van de binnenstad is verbeterd.

De leefbaarheid is het sterkst verbeterd in de krachtwijken Klarendal en Malburgen en in het centrum, De Laar en het Spijkerkwartier, en daarnaast ook in de krachtwijk het Broek en de preventiewijk Geitenkamp. In enkele aangrenzende buurten ontstaan nieuwe leefbaarheidsproblemen.

Over heel de stad genomen is het aantal gevallen van vandalisme en vernieling sterk toegenomen, het aantal inbraken en diefstallen uit woningen licht afgenomen en het aantal geweldsdelicten wat sterker gedaald. Op de lijst van steden met grote onveiligheid neemt Arnhem nog steeds de vijfde plaats in.

Nog dit najaar komt het Veiligheidshuis tot stand: het centrum van waaruit gemeente, politie, justitie en zorginstellingen samenwerken aan het terugdringen van criminaliteit, onveiligheid en overlast en het verhogen van de veiligheid in de stad.

Aantrekkelijke centrumstad
Op Arnhem Centraal gaat de perrontunnel voor treinreizigers begin 2011 open, waarna de bouw van de transferhal voor alle reizigers start. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het havenkwartier zijn inclusief het schetsontwerp vastgesteld, net als voor Bartok, Paradijs en Kenniscluster waarvoor de architect aan het werk is. Arnhem Centraal en Rijnboog dragen bij aan een stad met een aantrekkelijke centrumfunctie in de regio en met een aantrekkelijke binnenstad, zoals ook het onderscheiden Musiskwartier heeft bewezen. Bezoekers van de binnenstad zijn ook positiever gestemd over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto.

Dat Arnhem als centrumstad aantrekkelijker is geworden, blijkt ook uit de toekenning van de prijzen Beste Binnenstad van Nederland (2007), Beste Evenementenstad (2009) en Groenste Stad van Europa (2009).

In het opzicht van groen- en natuurbeleving haalt Arnhem zijn hoogste positie op de lijst van 50 grootste steden: een vierde plaats, gevolgd door het cultureel aanbod (zesde plaats).

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem klimt op lijst van aantrekkelijke grote steden"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*