Arnhem stelt woonagenda 2010 – 2015 vast

{

Om van Arnhem een nog aantrekkelijkere woonstad te maken is de Woonagenda 2010- 2015 opgesteld. Burgemeester en wethouders nemen daartoe concrete maatregelen, zoals de aanstelling van een coördinator voor het particulier opdrachtgeverschap en het loslaten van de eis dat bij elk nieuwbouwproject 35% moet bestaan uit betaalbare woningen. Die maatregelen zijn onderdeel van een pakket, waarmee het college de ambites die staan verwoord in de Woonvisie 2004 wil realiseren. Met woningcorpaties en verhuurbedrijven moeten de afspraken zoals die zijn opgenomen in de Woonagenda verder worden ingevuld.

De gemeente Arnhem streeft naar een woningaanbod in 2015 dat voorziet in woonwensen voor alle doelgroepen. Woningen dus voor mensen met hoge en lage inkomens, duurzame woningen en woningen die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de wensen van nieuwe bewoners. De behoeften van de bewoner staan daarbij centraal.

Doorstroming en spreiding bevorderen
Verantwoordelijk wethouder Kreeft: “Arnhem heeft relatief veel goedkope huurwoningen die onvoldoende verspreid zijn over de stad. Door te investeren in de kwaliteit van deze woningen en het verbeteren van de verhouding tussen goedkope, dure en middeldure woningen in een wijk zorgen we voor een verbetering van de leefbaarheid in Arnhem. Bovendien wonen er nog te vaak mensen in goedkope woningen die op basis van hun inkomen best een duurdere woning kunnen betrekken. Dat zorgt dat de doorstroming op de woningmarkt stopt. Om juist deze groep te stimuleren een andere woning te betrekken zetten we instrumenten als Koopgarant en de Starterslening in.”

Woonmilieus
Arnhem wil meer gaan bouwen voor de midden- en hogere inkomens (vanaf een jaarinkomen van € 32.000). Een manier om dit te realiseren is door nieuwbouw beter af te stemmen op de woonwensen van deze doelgroep. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft onderzoek gedaan naar woonwensen van diverse doelgroepen en is zo gekomen tot zogenoemde Mentality-milieus. Deze milieus geven goede handvatten voor de planontwikkeling. In de verdere uitwerking van de Woonagenda zal dit instrument worden ingezet.

Uitwerking op wijkniveau
Met de in de Woonagenda opgenomen gebiedsgerichte uitwerking wordt bepaald aan welke woningen in welke wijk behoefte is. In plaats van het realiseren van 35% betaalbare woningen in elk nieuwbouwproject wordt aan de hand van deze uitwerking per wijk bepaald welk type woningen op welke plek is gewenst. Met corporaties en projectontwikkelaars worden vervolgens per wijk plannen gemaakt voor bijvoorbeeld sloop en nieuwbouw van woningen.

Woningbouw Kompas
De Woonagenda bevat ook een Woningbouw Kompas, een instrument waarmee de meerjaren woningbouw kan worden gemonitord en gestuurd. Hierin staan alle plannen tot 2020, zowel kwantitatief als kwalitatief. Door deze monitor regelmatig te actualiseren op basis van onderzoek en bijvoorbeeld de economische situatie, kan goed worden gestuurd op het gewenste woningbouwprogramma.

Vervolg
De Woonagenda 2010-2015 wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad, gaat de gemeente een nieuw partnership aan met de corporaties. Daarnaast wil de gemeente afspraken maken met corporaties en grote verhuurders in Arnhem die niet deelnemen aan het partnership.

Foto: Bernard Vink

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem stelt woonagenda 2010 – 2015 vast"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*