De Arnhem Oost aanpak?

Meer dan een jaar geleden rouleerde er een document vanuit het stadhuis over de Arnhem Oost aanpak. We citeren:

Door de redactie van de Klarendalse wijkkrant

‘De gemeenteraad heeft de generatielange Arnhem-Oost-aanpak aangenomen. Met ruim 25 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds van het ministerie van Binnenlandse zaken gaan we huizen opknappen en verduurzamen. De visie op het sociaal domein en ook het nieuwe jeugdbeleid is gericht op de Arnhem-Oost-aanpak en vanuit Veiligheid en Onderwijs zijn de programma’s Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit en het Nationaal Programma Onderwijs is Arnhem-Oost gestart.’

Hoewel het document het heeft over gevoerde gesprekken met netwerkpartners, input van bewoners, uitvoeringsplannen en doorpakken, leveren hits op internet nog maar weinig nieuwere verhalen op. Op de website van de gemeente staat nog steeds: ‘In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan’ en dat het gaat over de wijken Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek.

Onlangs zijn wel de wijkmanagers gevraagd bewoners te betrekken bij dit doorlopende proces van de komende jaren. Binnenkort gaan leden van het wijkplatform/bewonersoverleg gevraagd worden mee te praten over thema’s 1] opgroeien/opvoeden, 2] werken/bestaanszekerheid en 3] wonen/leefbaarheid.

Wij blijven proberen helder te krijgen wat de Arnhem-Oost-aanpak voor Klarendal in de praktijk betekent.

——-

Bovenstaande tekst is samengesteld voor de Klarendalse wijkkrant die begin mei van de drukker kwam

Reacties