VVD: “Voor de zomer een raadsdebat over evaluatie Van Wijken Weten”

Steffenie Pape, lijsttrekker van de VVD © Rinus Baak

Arnhemmers kunnen op 14, 15 en 16 maart stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem Direct gaat met de politiek in gesprek over de betekenis van burgerparticipatie. Dat gaan we doen voor, maar ook na de verkiezingen.

“Voor de zomer een raadsdebat over evaluatie Van Wijken Weten”, zegt Steffenie Pape in gesprek met oud opbouwwerker Rob Klingen. Participatie is het onderwerp. Steffenie Pape is de lijstrekker van de VVD en opvolger van Leendert Combée. Klingen opent het gesprek over burgerparticipatie en de rol van de wijkplatforms en wat die platforms de komende vier jaar betekenen voor de VVD.

Door Chris Zeevenhooven

“Participatie gaat over heel veel dingen” zegt Pape. “De politiek heeft nog nooit zo dicht bij de burger gestaan als nu. Vrienden vragen weleens hoe je er achter komt wat er allemaal gebeurt in de stad. Dan vraag ik heb je een NEE NEE sticker op de deur, lees je de Gelderlander, volg je de website van de gemeente Arnhem. Als ze dan ‘nee’ antwoorden vraag ik hoe wil je dan geïnformeerd worden. Je moet als burger wel actief willen weten wat er gaande is. Bewoners worden netjes meegenomen in de ontwikkeling van projecten en als dan de uitvoering aan de orde komt worden die projecten wel eens gekaapt door de mensen die zich niet geïnformeerd hebben. Dan is het stadhuis te klein”.

In het gesprek komt veel aan de orde, de wettelijk verplichte participatie voor zaken die straks vallen onder de Omgevingswet, maar er is ook de informele participatie van actieve burgers die wat willen doen in de stad. Burgers die meedoen in een wijkplatform op uitnodiging van het stadsbestuur betreft de formele participatie, althans zo was het met de oude spelregels Arnhemse wijkaanpak. In dit alles speelt ook nog mee of de gemeente goed genoeg communiceert met de stad om te kunnen participeren.

Als organisatie moeten we zorgen dat we de informatie in de Arnhemse Koerier goed voor elkaar hebben en dat de Arnhemse Koerier met alle benodigde informatie in de stad ligt.  Participatie is iets wat de verantwoordelijkheid is van iedereen, van de gemeente en van de Arnhemmer. Als we willen dat de bewoners de informatie hebben dan moeten we het aanbieden. Het systeem van de JA JA sticker gaat veranderen en dat vraagt weer aanpassingen om de informatie bij de Arnhemmer te krijgen. Daar moeten we wat mee.

De wijkplatforms, de formele participatie, zijn belangrijk voor de stad. Maar wij vinden het belangrijk dat de Teams Leefomgeving ook met andere mensen dan de leden van wijkplatforms contact hebben. Het is goed dat we ‘Van Wijken Weten’ gaan evalueren want die formele participatie is belangrijk. We hebben het veel over participatie gehad in de raad, maar het is nog niet gegaan over de evaluatie en de nieuwe aanpassingen die het college aan de raad heeft voorgelegd in de raadsbrief van 21 juni 2021. De VVD vindt de wijkplatforms belangrijk en we zijn de afgelopen jaren vaak aanwezig geweest bij vergaderingen. Maar er zijn ook andere bewoners en ondernemers die actief zijn in de wijk die gehoord moeten worden en daar geeft Team Leefomgeving aandacht aan.

Vindt de VVD een goede basis structuur van formele participatie belangrijk genoeg om in een coalitieakkoord vast te leggen, omdat de afgelopen periode de wijkplatforms minder belangrijk zijn geworden met minder ondersteuning en door herijking en herschikking van het bewonersbudget?

Dat hoeft niet in het coalitieakkoord. De wijkplatforms zijn er al en doen er toe. Het is belangrijk dat we als raad de evaluatie bespreken en daar goed aandacht aan besteden. De evaluatie zou liefst voor de zomer besproken moeten worden. Dan heeft het college volop de mogelijkheid de uitspraken van de raad op te nemen en uit te voeren. Bovendien hebben we tegen die tijd hopelijk al wel een coalitieakkoord . In zo’n akkoord leggen we vooral vast waarover de deelnemende partijen het oneens zijn. Maar we gaan de evaluatie  voor de zomer bespreken en daar worden alle onderdelen van de raadsbrief van juni 2021 in meegenomen

Heeft de gemeente misschien moeite dat steeds dezelfde bewoners actief zijn in hun wijkplatform of in de stad. Ze worden wel de usual suspects genoemd. Is dat wel eerlijk voor de betrokkenheid die ze tonen? Om ook andere mensen te betrekken zou je door middel van loting nieuwe nog niet bekende mensen kunnen vinden om mee te doen in een wijkplatform.

Ook al zijn die mensen soms vasthoudend,  we moeten respect hebben voor mensen die zich inzetten voor de stad. Loting als middel om mensen te werven voor een wijkplatform kan een goed idee zijn en een wijk als Rijkerswoerd is een prima wijk om zo iets te proberen. Het is ons ontgaan dat het college nooit meer advies gevraagd heeft aan de wijkplatforms sinds de invoering van Van Wijken Weten. Mogelijk is dat gekomen omdat de Teams Leefomgeving het contactorgaan is geworden van het college.

In hoeverre hebben wijkplatforms recht op goede ondersteuning en faciliteiten om hun werk te kunnen doen met name in de aandachtswijken? Dat werd voorheen door opbouwwerk gedaan, maar dat is meer en meer uit gefaseerd. Rijnstad heeft geen generieke opdracht meer, maar de Teams Leefomgeving bepalen dat.

We moeten dingen die goed gaan bij Van Wijken Weten behouden en dingen die beter kunnen beter gaan doen. Daar moeten wij nu als raad mee aan de slag. In hoeverre wijkplatforms meer en beter ondersteund moeten worden zal dan blijken. Als wijkplatforms ondersteuning nodig hebben dan moeten ze ruimte krijgen om dat te organiseren. Dat hoeft niet perse door Rijnstad aangeboden te worden. Als wijken het zelf kunnen dan moeten ze dat zelf doen.

De gemeente wil meer inzicht krijgen in wat per wijk besteed wordt, dat wijkbudget was voorheen 110 miljoen en is nu nog 85 miljoen. Heeft de raad wel zicht op hoe het besteed wordt?

Een deel van het geld wordt stadsbreed ingezet en heeft ook een langlopend karakter en een deel is voor de wijk. Wij zien in de begroting alleen wat er verandert en niet het hele beeld. Wij hebben nu onvoldoende zicht op de financiën binnen een programma. We gaan de komende periode per programma een nulmeting doen en kijken wat er precies gebeurt binnen dat programma. Iedere keer komen er nieuwe vragen bij, maar er gaat nooit wat af. Dat is niet onbeperkt. Het is niet: u vraagt en wij draaien, dat is een slecht gevolg van participatie. Ik heb de tijd van de diensten-structuur niet meegemaakt en kan niet overzien of het toen beter werkte.

Is het project Arnhem Oost niet een kans om de samenwerking met wijkplatforms met name in de aandachtswijk weer op te bouwen?

Het project Arnhem Oost staat nog in de steigers en is nog niet echt gestart. Natuurlijk moeten de wijkplatforms een rol krijgen in de aanpak van Arnhem Oost. Dat kan door agendering en informatie, maar ook door samen bijeenkomsten te organiseren zodat iedereen betrokken kan worden. Maar zo ziet de VVD ook de wijkplatforms als een van de mogelijkheden om met bewoners te praten en niet meer dan dat. Een formelere status helpt daarbij niet, dat wordt bepaald door de gemeentelijke organisatie, die zouden de wijkplatforms beter moeten benutten. Als uit de evaluatie naar voren komt dat er een meer formele status gevraagd wordt vanuit de wijkplatforms dan moeten we daar wat mee doen.

Reacties