AOP: ‘Het kan anders, het kan beter!’

Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderenpartij © Rinus Baak

Arnhemmers kunnen op 14, 15 en 16 maart stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem Direct besteedt voor en na de verkiezingen aandacht aan burgerparticipatie in Arnhem. De antwoorden van het college van B&W op vragen van de Arnhemse Ouderen Partij zijn bij de aanpak gebruikt. Arnhem Direct heeft de AOP om een opinieartikel gevraagd.

Door Nico Wiggers, lijsttrekker AOP

De volksvertegenwoordiging

De Arnhemse Ouderen Partij (AOP) vindt het erg belangrijk dat alles wat de gemeente doet steunt op een brede meerderheid in de samenleving. De raad is niet gekozen om mensen op te voeden. Denk aan het gedoe over de afvalverwijdering. De AOP was steeds tegen het op slot zetten van containers, en daarvoor de openingen te verkleinen en het afschaffen van de kraakwagen. De meerderheid vindt dat de burger moet worden opgevoed. De AOP vindt dat onzin.  De gemeente voert – wat de AOP betreft – uit wat de Arnhemse burger in ruime meerderheid wenst. Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van u en niet de opvoeders.

Wijkplatforms

Om het contact tussen gemeente en burger te verbeteren zijn ooit wijkplatforms ingesteld. In wijkplatforms ontmoeten wijkbewoners en professionals elkaar. En in de visie van de AOP dienen de burgers in het wijkplatform de besluiten te nemen. Professionals, zoals het Team Leefomgeving (dat zijn ambtenaren van de gemeente) dienen niet langer bepalend te zijn wat er gebeurd, maar alleen adviserend.

In de periode 2014-2018 is door de inzet van D66 en SP de rol van de wijkplatforms geminimaliseerd. PvdA-verantwoordelijk wethouder Louwes deed niets om de platforms weer een meer bepalende rol te geven. Kritiek hierop schoof het college steeds makkelijk door naar de Teams Leefomgeving, maar de raadsleden mogen die Teams niet publiekelijk ter verantwoording roepen. Daarom stelde de AOP op 12 december 2021 raadsvragen over het functioneren van wijkplatforms en de wijkbudgetten.
Het college antwoordt dat door introductie van de Teams Leefomgeving de opgestelde spelregels niet meer volledig toepasbaar zijn. De AOP vindt dat grote onzin. Waarom stel je dan spelregels op en verander je ze niet als daar behoefte aan is. Maar het zomaar negeren van regels is volstrekt onaanvaardbaar.

Maar door het niet serieus nemen van wijkplatforms hebben sommige wijken geen platform meer, zoals Schuytgraaf, De Laar, Heijenoord en Lombok. College constateert dat de behoefte van bewoners om hieraan deel te nemen gering is. De AOP vindt dat zorgelijk. Het college vindt dat blijkbaar okay.

Wij vinden dat in elke wijk een wijkplatform, bestaande mensen die in de wijk wonen, studeren en/of werken, moet kunnen functioneren met steun van de gemeente. Het heeft een formele rol als het gaat om de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Professionals (ambtenaren en medewerkers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen) hebben een adviserende rol. Een raadsvoorstel gaat vergezeld van een advies van het wijkplatform. Slechts gemotiveerd kan de raad het advies naast zich neerleggen.

Wijkbudgetten

Wij vinden dat wijkbudgetten openbaar moeten zijn. Elke Arnhemmer moet kunnen terugvinden waaraan geld wordt besteed. Bovendien vinden wij dat de wijze van besteding van het wijkbudget in het wijkplatform onderwerp van gesprek kan zijn.
Helaas denkt bijna de gehele raad daar anders over, ook een partij die zegt voor burgerparticipatie te zijn: Arnhem Centraal.

Zonder meer zorgelijk is dat aandachtswijken, zoals Presikhaaf, Klarendal/Geitenkamp en Malburgen aanzienlijk minder budget krijgen dan beheerwijken, zoals Hoogkamp, Schaarsbergen en Alteveer. Bijzonder is dat het college stelt dat de nieuwe budgetverdeling veel draagvlak heeft bij bewoners en bewonersgroeperingen. De AOP constateert dat deze stelling niet wordt onderbouwd. En wat is “veel draagvlak”. Het roer moet om. Het kan anders! Het kan beter, is de stelling van de AOP en zal daar na de verkiezingen op terugkomen.

Projecten

Zeker als het om een bouwwerk gaat is de betrokkenheid van de omgeving erg belangrijk. Recent nog. De ruimtelijke invulling van de bouwpercelen in Schuytgraaf. Aanvankelijk kwam er amper response vanuit de omgeving, maar toen duidelijk de consequenties in beeld kwamen, kwamen er ruim 100 mails naar de raad. De AOP stelde voor het plan niet in behandeling te nemen, maar opnieuw met de omgeving te overleggen. Maar helaas, partijen als Arnhem Centraal – die zogenaamd voor burgerparticipatie gaan – en GroenLinks stelden dat de bewoners gewoon te laat zijn en stemde het voorstel van de AOP tot uitstel weg. Bang voor gezichtsverlies?

Burgerforum

De AOP geeft ook na de verkiezingen een centrale rol aan het Burgerforum als adviseur van de fractie. Niet alle zaken staan in ons programma en er komen situaties waarover besloten moet worden. Het is erg belangrijk om maandelijks met Arnhemmers te praten over zaken die spelen; niet alleen rond de verkiezingen. Ben je ouder dan vijftien jaar, je voelt je niet aangetrokken door een fractie in de raad, je woont, werkt en/of studeert in Arnhem, dan ben je welkom in ons Burgerforum. Je kan dan ook zelf zaken op de agenda zetten. Wij betalen zelfs een kleine vergoeding. Daarmee hebben niet alleen kiezers op 16 maart 2022 eenmalig invloed, maar telt de mening van een ieder, die meedoet, de komende vier jaren.
Burgerforum vergadert negenmaal per jaar en deelnemers hoeven niet altijd aanwezig te zijn; deelname blijft vrijblijvend en onverplicht.

Reacties