Nieuwe visie op huisvesting basisscholen

{

De gemeente Arnhem wil zorgen voor een structureel toereikende huisvesting van de basisscholen. Daartoe hebben burgemeester en wethouders op 1 september het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs vastgesteld. Het plan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen gemaakt en geeft zicht op de mogelijke nieuw- en verbouwplannen. De realisatie en het uitvoeringstempo van het huisvestingsplan is afhankelijk van de goedkeuring door de gemeenteraad.

De gemeente Arnhem zet zich in voor adequate accommodaties voor de basisscholen, waarin kinderen goed en eigentijds onderwijs kunnen volgen. Voor de efficiënte aanpak en uitvoering hiervan is het integrale huisvestingsplan gemaakt. Dit moet tevens leiden tot professioneel beheer van het vastgoed, optimale benutting van de beschikbare budgetten en sterke beperking van tijdelijke huisvesting en leegstand van lokalen.

Visie
De basis van het plan vormt de brede schoolontwikkeling, waarbij scholen samenwerken met andere kind- en wijkvoorzieningen. Ideaal gesproken, is de school met een aantal partners gehuisvest in een multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Deze eisen zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Arnhems Model’.

Arnhems Model
Het ‘Arnhems Model’ houdt een keuze in voor het multifunctionele gebruik van ruimten om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke vraag en de doelen van het onderwijs- en jeugdbeleid. Daarbij wordt rekening gehouden met de extra vierkante meters die nodig zijn voor onderwijskundige vernieuwing, en met eisen van functionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en architectuur. Meerwaarde van het ‘Arnhems Model’ is ook de ruimtewinst als gevolg van het meervoudig gebruik van ruimten.

Prioriteiten
Het Integraal Huisvestingplan voor het Primair Onderwijs geeft de ambitie en de koers aan voor de onderwijshuisvesting voor de jaren 2010-2013 en verder. Op basis van een inventarisatie van de bestaande en gewenste situatie worden prioriteiten bepaald voor ver- of nieuwbouw, met inbegrip van onderhoud en uitbreiding. Het tempo van uitvoering wordt jaarlijks bepaald door de gemeenteraad bij de vaststelling van budgetten in de begroting.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuwe visie op huisvesting basisscholen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*