Nieuw vrijwilligersbeleid in de maak

Om vrijwilligers en mantelzorgers in de Arnhemse samenleving nog beter te kunnen ondersteunen wordt het huidige beleid geactualiseerd. Verschillende ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de introductie van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, waarin is geregeld dat vrijwilligers en mantelzorgers recht hebben op ondersteuning, maken dat een herijking van het huidige beleid nodig is. In een plan van aanpak heeft het college van burgemeester en wethouders een pad uitgezet dat in de zomer van 2010 moet leiden tot een nieuw beleid.

Verantwoordelijk wethouder Barth van Eeten: “De ruim 40.000 vrijwilligers die Arnhem rijk is, zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Dat geldt evenzeer voor de bijna 7000 mantelzorgers. Mantelzorgers zijn partners, familie, vrienden of buren die zorg bieden aan een naaste die ziek is of een beperking heeft. Dankzij de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers kunnen mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is meedoen aan allerhande activiteiten. Om de mantelzorgers en vrijwilligers hun ‘werk’ zo goed mogelijk te laten doen, wil de gemeente ze daar waar mogelijk ondersteunen in de vorm van kennisuitwisseling, educatie en samenwerking. Om onze ondersteuning beter te laten aansluiten bij de vraag van de vrijwilligers willen we ons vrijwilligersbeleid actualiseren.”

Postief leefklimaat
De herijking van het huidge beleid is ook nodig omdat de gemeente graag handen en voeten wil geven aan een brede benadering van vrijwillige inzet en mantelzorg. Het gaat daarbij om maatschappelijk mee te (kunnen) doen en voor sommige mensen brengt het betaald werk dichterbij. Bovendien dragen vrijwilligers en mantelzorgers positief bij aan het leefklimaat in de buurt. Het is belangrijk dat de ondersteuning op deze brede benadering aansluit.

Wat doet de gemeente?
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht te zorgen voor goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente Arnhem ondersteunt op diverse manieren Arnhemmers die als vrijwilliger en mantelzorger actief zijn. Bijvoorbeeld door het subsidieren van “Vrijwillig Inzet Arnhem” (VIA), een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van vrijwilligerswerk. Daarnaast waardeert de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers in de vorm van prijzen, onderscheidingen en festiviteiten. Ook werd onlangs publiciteitscampagne ‘Vrijwillige inzet loont! georganiseerd en werd er voor gezorgd dat vrijwilligers en mantelzorgers voortaan automatisch verzekerd zijn voor ondermeer schade en ongevallen opgelopen tijdens dat werk.

Vervolg
De gemeente komt tegen de zomer van 2010 met een nieuwe nota die het gemeentelijk beleid voor de komende jaren verwoordt. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met diverse betrokkenen, zowel binnen de gemeente als ook met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en ondersteuningsorganisaties.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuw vrijwilligersbeleid in de maak"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*