‘Het leiden van mijn leven kan door nieuwe PGB-tarieven in de problemen komen’

In de Arnhemse gemeenteraad stond de afgelopen weken de vaststelling van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening jeugdhulp op de agenda. Dit vanwege een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) over de wijze van vaststellen van de tarieven voor het persoonsgebonden budget, PGB.
De CRvB stelt dat de wijze van vaststellen van PGB-tarieven in de verordening moet worden vastgelegd. Dit is in de huidige verordeningen nog niet het geval. Het college verwacht met zijn voorstel goed aan te sluiten op de huidige uitvoeringspraktijk, jurisprudentie en landelijke wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat de aangepaste PGB-tarieven ingaan per 1 januari 2019, deze zullen dan wel eerst door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden.

In het voorstel worden drie methoden gebruikt om de PGB-tarieven vast te stellen:

1. Voor productgebonden tarieven (bv. rolstoelen, hulpmiddelen, etc.) wordt dit bepaald op basis van de kostprijs van de zaak die de inwoner zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Daarbij wordt de laagste prijs van het Zorg in Natura alternatief genomen.
2. Voor overige voorzieningen wordt het Zorg in Natura tarief gehanteerd minus een afslag van 15%. In deze tariefbepaling voor de Zorg in Natura is rekening gehouden met een opslag voor zowel overheadkosten als ook een risico-opslag. De afslag die wordt gemaakt op de overheadkosten is 40%.
3. Voor informele zorg wordt aangesloten op de tarieven vanuit de Wet langdurige zorg voor niet-professionals. Uitzondering hierop is de informele zorg omtrent Hulp bij Huishouden. Hiervoor wordt een afslag gehanteerd ten opzichte van het ZiN (Zorginstituut Nederland) tarief van 31%.

‘slechts 2 van de 700 PBG-houders leveren in’

De vraag is wat de daadwerkelijke impact is van deze wijzigingen voor PGB-houders. Volgens wethouder Roeland van der Zee (VDD) betekent dit voor slechts bij 4 van de 700 Arnhemse PGB-houders een achteruitgang van het PGD-budget. Nog tijdens de raadsvergadering van afgelopen week werd dit aantal zelfs bijgesteld naar 2 personen die er bovendien door een zogeheten hardheidsclausule in de praktijk niet op achteruit zouden gaan.

Verschillende raadsfracties maar ook PGB-houders zelf zien op voorhand grotere bezwaren en risico’s. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met PBG-houdster Hanneke Deenen en fractievoorzitter Daniël Becker (ChristenUnie) die enkele amendementen indiende op het voorstel van het college.

Mevrouw Deenen, PGB-houdster: ‘Op dit moment lijkt het erop dat er een kwaliteitsbeoordeling plaats gaat vinden op basis van criteria die voorheen niet werden gesteld. Als je daar niet aan kunt voldoen zullen de tarieven verlaagd worden. Voor zover ik dat kan overzien betreft dit ook een aantal van mijn medewerkers. Het voeren van mijn huishouden en het leiden van mijn leven kan hierdoor in de problemen komen.’

‘We willen dat de korting op de PGB-gebonden zorg teniet gedaan wordt’

Daniël Becker van de ChristenUnie: ‘De raad moet nadere regels vast kunnen stellen over de PGB -tarieven en niet het college. We willen dat de korting op de PGB-gebonden zorg teniet gedaan wordt. De gevolgen voor de PGB-houders kunnen in het huidige voorstel enorm zijn. Als mensen vervolgens in een instelling moeten gaan wonen dan zijn ze de regie over kun zorg kwijt. Het kost de gemeente bovendien ook nog eens heel veel geld want instellingszorg en ook gewone zorg in natura is duurder dan PGB-gebonden zorg.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties