Einde DIFTAR per 1 juni

DIFTAR: een afkorting die staat voor gedifferentieerde tarieven. ‘Afval scheiden loont’: Arnhem begon er mee per 1 juli 2020 .  Maar het mocht niet baten: door het referendum stopt de gemeente er binnen een jaar al weer mee.

Goed voor portemonnee, niet voor dagelijks aanblik

Hoe minder restafval er uit een huishouden komt, hoe minder afvalstoffenheffing er betaald wordt door dat huishouden: het diftarsysteem was dus een financiële prikkel die burgers stimuleert om afval gescheiden aan te bieden. Ook Arnhemmers die dat netjes hun afval scheiden, stemden met pijn in het hart ‘JA’ tijdens het referendum van afgelopen 17 maart. Want corona of niet, naast de ondergrondse afvalcontainers was het er sinds de invoer van het systeem niet beter op geworden.

‘Het systeem is nog niet perfect, maar het is een lerend systeem dat alleen maar beter wordt. Zo staan de eerste technische aanpassingen al gepland: een keuze tussen 30 liter en 60 liter containers. Liever systemen die steeds slimmer en effectiever worden, dan een plat stelsel waarin de kosten elk jaar stijgen’ vertelde Groen Links in maart als NEE kamp. ‘DIFTAR zou goedkoper zijn omdat de burgers geacht worden zelf keurig de afvalscheiding te verzorgen en daarna ook de naheffing netjes te betalen per storting van restafval. De burger als medewerker van de gemeente. Het probleem is alleen dat niet alle burgers die taak op een gelijke manier uitvoeren’, vertelde een JA kamp van het referendum.

Referendum

“Steunt u het voorgenomen raadsbesluit te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past?” was de vraag op 17 maart. Pas op 22 maart zou de gemeente over de uitslag communiceren. Meer dan 62% van de stemgerechtigde Arnhemmers maakte gebruik van het referendum, 0.6% daarvan stemde blanco, meer dan 53% antwoordde met JA. Op 31 maart heeft de Arnhemse gemeenteraad besloten dat er een voorstel komt voor een nieuw afvalsysteem, waarbij de ondergrondse containers weer open gaan voor 60 liter-zakken en er niet meer per afvalzak betaald hoeft te worden. De gemeenteraad doet daarmee recht aan de uitslag van het referendum.

Per 1 juni niet meer betalen per afvalzak

Het persbericht: ‘De gemeente Arnhem stopt per 1 juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. Vanaf dat moment betalen inwoners weer een vast tarief, dat voor eenpersoons-huishoudens anders is dan voor meerpersoonshuishoudens.

Dit is het gevolg van de uitslag van het referendum dat op 17 maart over diftar is gehouden. Een meerderheid van de Arnhemmers die een stem uitbrachten (53%) vond dat diftar weer moest worden afgeschaft. De gemeenteraad heeft daar vorige week ook toe besloten.’

Op dit moment werkt het college van burgemeester en wethouders aan een voorstel om over te kunnen gaan naar vaste tarieven. De gemeenteraad kan daar waarschijnlijk in mei een besluit over nemen. Als dat gebeurt kan diftar op 1 juni worden afgeschaft. Arnhemmers betalen dan weer een vast tarief en niet meer per afvalzak. Vanaf 1 juni begint de gemeente dan ook met aanpassen/vergroten van de opening van de containers. De inschatting is dat het ongeveer twee maanden duurt voor alle containers zijn aangepast.’

Alle Arnhemmers zullen tijdig geïnformeerd worden.

Reacties